Licencja Doradcy Inwestycyjnego

Aby otrzymać licencję doradcy inwestycyjnego, należy zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego, który jest organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Egzamin na doradcę składa się z trzech etapów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności pierwszy etap egzaminu na doradcę odbywa się co najmniej raz w roku — w lutym lub marcu, a w przypadku, gdy do tego etapu egzaminu w pierwszym terminie w danym roku przystąpiło co najmniej 40 kandydatów, dodatkowo w tym samym roku – we wrześniu lub w październiku. W praktyce zapis ten oznacza, że egzamin odbywa się 2 razy w roku. Drugi etap egzaminu na doradcę odbywa się nie później niż 8 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu tego egzaminu. Natomiast trzeci etap egzaminu odbywa się nie później niż 3 miesiące od dnia przeprowadzenia drugiego etapu egzaminu.

Masz pytania dotyczące egzaminu na doradcę inwestycyjnego? Zadzwoń: +48 505 028 400

I etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Pierwszy etap egzaminu ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 110 pytań. Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin. Każde pytanie testu egzaminacyjnego oceniane jest według następujących zasad:

 • odpowiedź poprawna — dwa punkty
 • odpowiedź błędna — minus jeden punkt
 • brak odpowiedzi — zero punktów.

Aby zaliczyć ten etap, należy uzyskać co najmniej 135 punktów na 220 możliwych do zdobycia.

Orientacyjna liczba pytań z poszczególnych zagadnień na pierwszym etapie egzaminu wynosi:

 1. Zagadnienia prawne: 15
 2. Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom. Rynki i instrumenty: 5
 3. Statystyka i wartość pieniądza w czasie: 10
 4. Ekonomia: 10
 5. Finanse przedsiębiorstw: 10
 6. Rachunkowość finansowa, obowiązki informacyjne emitentów i analiza sprawozdań finansowych: 12
 7. Analiza i wycena instrumentów dłużnych: 12
 8. Analiza i wycena instrumentów udziałowych: 12
 9. Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych: 12
 10. Zarządzanie portfelem: 12

II i III etap egzaminu na DI

Drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego ma formę otwartych zadań problemowych. Rozwiązywanie egzaminu trwa 5 godzin. Aby zaliczyć drugi etap należy wszystkie pięć zadań zaliczyć na co najmniej 51% procent punktów. Drugi etap pokrywa następujące obszary tematyczne:

 1. Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych.
 2. Analiza i wycena instrumentów (dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych).
 3. Zarządzanie portfelem.

Trzeci etap egzaminu ma formę otwartych zadań problemowych. Rozwiązywanie egzaminu trwa 2 godziny. Aby zaliczyć trzeci etap należy obydwa zadania zaliczyć na co najmniej 51% procent punktów. Pytania trzeciego etapu dotyczą następujących zagadnień:

 1. Zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym.
 2. Rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.

Kalkulator na egzamin

Zgodnie z komunikatem komisji egzaminacyjnej na egzaminach na doradców inwestycyjnych można korzystać wyłącznie z następujących kalkulatorów:

 • HP 10b, HP 12c,
 • TI BA II Plus, TI BA II Plus Professional,
 • FC-200, FC-100.

Można również korzystać z kolejnych (nowych) wersji tego samego modelu (następców) kalkulatorów wymienionych powyżej (np. nową wersją (następcą) modelu kalkulatora HP 10b jest kalkulator HP 10bII, nową wersją (następcą) modelu kalkulatora HP 12c jest kalkulator HP 12c Platinum).

Na egzaminie na doradcę inwestycyjnego można także korzystać z każdego prostego 4-8 działaniowego kalkulatora biurowego lub podręcznego. Używanie kalkulatorów innych niż wyżej wymienione nie jest dopuszczalne na egzaminie.

Literatura podstawowa

 • A. Chłopecki, M. Dyl, M. Michalski, L. Sobolewski, A. Szumański, I. Weiss – „System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych. Tom 19". C.H. Beck 2006
 • M. Michalski – „Spółka akcyjna", Wolters Kluwer Polska 2008
 • K. Zacharzewski – „Umowa o pośrednictwo giełdowe" Dom Organizatora 2008
 • A. Chłopecki, M. Dyl – „Prawo rynku kapitałowego", C.H. Beck 2003
 • B. Klimczak – „Etyczne otoczenie rynku kapitałowego", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1997
 • R. Kuciński – „Przestępstwa giełdowe", C. H. Beck 2000
 • W.C. Gilmore – „Brudne pieniądze: metody przeciwdziałaniu praniu pieniędzy", PWE 1999
 • D.A. Aczel – „Statystyka w zarządzaniu", PWN 2000
 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia", PWE 2003
 • J. Gajdka, E. Walińska – „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka. T.1 i T.2”, FRR 2000
 • R.A. Brealey, S.C. Myers – „Podstawy finansów przedsiębiorstw. T.1 i T.2", PWN 1999
 • A. Damodaran – „Finanse korporacyjne: Teoria i praktyka", Wydawnictwo Helion 2007
 • B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk – „Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości", FRR 2002
 • Praca zbiorowa pod red. G. K. Świderskiej i W. Więcława – „Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce" Wydanie trzecie, MAC, Difin 2008
 • Praca zbiorowa pod red. A. Jarugi – „Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2005
 • I. Olchowicz, A. Tłaczała – „Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów", Difin 2008
 • M.R. Tyran – „Wskaźniki finansowe”, Dom Wydawniczy ABC 1999
 • E. Nowak – „Analiza sprawozdań finansowych", PWE 2008
 • F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000
 • J.J. Murphy – „Analiza techniczna rynków finansowych", WIG PRESS 1999
 • J. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”, WIG PRESS 1999
 • E.J. Elton, M.J. Gruber – „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG PRESS 1998
 • F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001

Literatura dodatkowa

 • Z. Radwański – „Prawo cywilne. Część ogólna", C.H. Beck 2005
 • J. Mojak – „Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu", LexisNexis 2005
 • E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarządzanie finansami. T.1 i T.2", PWE 2000
 • R. Haugen – „Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG PRESS 1996
 • H.B. Mayo – „Wstęp do inwestowania", K.E. Liber 1997
 • J.C. Francis – „Inwestycje: analiza i zarządzanie", WIG PRESS 2000
 • W. Tarczyński – „Rynki kapitałowe. T1 i T2", PLACET 1997
 • K. Jajuga, T. Jajuga – „Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • M. Sobczyk – „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania", PLACET 2001
 • J.C. Ritchie – „Analiza fundamentalna", WIG PRESS 1997
 • F. Fabozzi, G. Fong – „Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód", PWN 2000
 • S. Achelis – „Analiza techniczna od A do Z", LT & P 1998
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2", PWN 2000
 • P.R. Krugman, M. Obstfeld – „Międzynarodowe stosunki gospodarcze", PWN 2000
 • T. Copeland, T. Koller, J. Murrin – „Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm", WIG PRESS 1997
 • Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus – „Investments", Irwin 1993
 • F.R. Edwards, C.W. Ma – „Futures and options", McGrawHill 1992
 • T.E. Copeland, J.F. Weston, K. Shastri – „Financial Theory and Corporate Policy", Pearson Addison Wesley 2005
 • „Standards of Practice Handbook: The Code of Ethics and the Standards of Professional Conduct with Commentary and Interpretation" - Association for Investment Management and Research, 1998, Charlottesville
 • K. Kruczalak – „Prawo handlowe. Zarys wykładu", LexisNexis 2005
 • Z. Gawlik, J. Gajda – „Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania", LexisNexis 2002
 • E.Brigham, J. Houston – „Podstawy zarządzania finansami" PWE, Warszawa 2005
 • A. Rutkowski – „Zarządzanie finansami" , PWE, Warszawa 2007
 • W. Dębski – „Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007