Nasza oferta obejmuje:

Praktyczna analiza spółki publicznej

Zapisz się już dziś! Warszawa, 12 – 13 lipiec

Praktyczna analiza spółki publicznej jest to szkolenie, które skierowane jest dla inwestorów, analityków lub osób które pragną kształcić się w tym kierunku. Na szkoleniu m.in.:

 1. dowiesz się gdzie szukać informacji o spółkach giełdowych,
 2. dowiesz się jak czytać i analizować sprawozdanie finansowe,
 3. dowiesz się jak trzymać rękę na pulsie gospodarki,
 4. poznasz kluczowe modele wyceny.

Chcesz dowiedzieć się więcej kliknij.


Doradca Inwestycyjny

Oferujemy Państwu pierwszy w Polsce kurs przygotowujący do państwo­wego egzaminu na doradcę inwestycyjnego w tak przystępnej cenie. Szkolenie organizowane jest z myślą o osobach, które prag­ną dołączyć do elitarnej grupy doradców inwesty­cyjnych. Od grud­nia 1993 r., kiedy to wydano pierwszą licencję doradcy inwestycyj­ne­go, do dziś na listę doradców inwestycyjnych wpisanych zostało ponad 400 osób.


Od 2012 r. oferowany przez nas kurs doradcy posiada Gwarancję zdania (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej)

Po­sia­da­nie li­cen­cji do­rad­cy in­wes­ty­cyj­ne­go oraz wie­dzy i umie­jęt­noś­ci, któ­re kry­ją się za li­cen­cją mak­sy­ma­li­zu­je szan­se zdo­by­cia bardzo do­brze płat­nej, cie­ka­wej pra­cy oraz szanse awan­su w in­sty­tuc­jach zwią­zan­ych z ryn­kiem fi­nan­so­wym i ka­pi­ta­ło­wym. Doradcy inwestycyjni pracują na różnorodnych stanowiskach, poczynając od analityka finansowego czy analityka rynku akcji, aż po stanowisko dyrektora finansowego czy zarzą­dzającego portfelem aktywów. Zarobki osób pracu­jących na stanowisku doradcy inwestycyj­nego niejednokrotnie sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Jeżeli z jakiś względów nie mogą Państwo uczestniczych w naszych stacjonarnych kursach albo potrzebują Państwo indywidualnego podejścia albo po prostu poszukują Państwo produktu skrojonego na miarę proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą tutoringu, którego celem jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. NOWOŚĆ!

Międzynarodowymi odpowiednikami tytułu doradcy inwes­tycyjnego są licencje CFA® oraz CIIA®. Doradcy inwes­tycyjni w Polsce będący jednocześnie członkami ZMID-u mają możliwość uzyskania tytułu CIIA® (Certified International Investment Analyst) zdając jedynie Egzamin Finałowy, bez konieczności zdawania Egzaminu Podstawowego. Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. z 2006 r. nr 61 poz. 432) osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego uprawnione są do zasiadania w radach nadzorczych spółek, w któ­rych Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, bez składania dodat­kowego egzaminu.

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zamierzamy przygotować Cię do egzaminu na doradcę inwestycyjnego czytaj dalej...


Makler giełdowy

Oferujemy Państwu kolejne edycje kursu maklerskiego w Krakowie i Poznaniu. Kursy maklerskie organizu­jemy od ponad 3 lat. Przeznaczone są one dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zdania państwowego egzaminu na maklera papierów wartościowych. Na kursie poruszane są wszelkie zagadnienia obowiązujące na egzaminie maklerskim. Na kurs składają się 64 godziny zajęć prowadzonych w formie warsztatowej. W cenę kursu wliczone są m.in. telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym również po zakończeniu kursu, aż do najbliższego egzaminu.


Od 2012 r. oferowany przez nas kurs maklera posiada Gwarancję zdania (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej)

Organizowany przez nas kurs na maklera dostarcza wiedzę z zakresu matematyki finansowej, instrumentów dłużnych, udziałowych i pochod­nych. Uczestnicy szkolenia poznają rów­nież podstawy analizy finansowej oraz finansów przedsię­biorstw, a także szczegółowo zgłębiają zasady notowań i ustalania kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z tego też powodu wiedza zdobyta na kursie może być również przydatna dla inwestorów indywidualnych oraz innych osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat szeroko pojętych finansów. Dzięki kursowi każdy może zrozumieć mecha­nizmy działania giełdy i rynków kapita­łowych.

Od czerwca 1991 r., kiedy to wydano pierwszą licencję maklera papierów wartościowych, do dziś na listę maklerów papierów wartościowych zostało wpisanych ponad 2600 osób. Pragniesz dołączyć do grona maklerów? Wystarczy, że zdasz egzamin, do którego przygotujemy Cię profesjonalnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o cyklicznie organizowanych przez nasz kursach maklerskich czytaj dalej...


CFA

Od 2012 r. oferta naszych kursów została poszerzona o kursy przygotowujące do egzaminu CFA®.

W ramach oferowanych szkoleń specjaliści z rynku kapitałowego przygotowują uczestników do egzaminu. W naszej ofercie znajduje się zarówno szkolenie przed egzaminem level I jak i level II. Certyfikat CFA® określany jest jako złoty standard wśród certyfikatów finansowych i jest rozpoznawalny na całym świecie. Posiadacze tego certyfikatu znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach branży finansowej. Pracują na stanowiskach zarządzających portfelem, analityków, konsultantów, zarządzających ryzykiem czy w bankowości inwestycyjnej. Już ponad 100 tysięcy osób na świecie może poszczycić się posiadaniem tego certyfikatu. W Polsce liczba osób posiadających certyfikat przekracza 200. Rozpoznawalność certyfikatu CFA® wśród pracodawców w Polsce stale wzrasta. Zdobycie certyfikatu CFA® staje się celem zarówno dla studentów jak i praktyków rynku z większym doświadczeniem zawodowym pragnącym poszerzyć swoje horyzonty.

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zamierzamy przygotować Cię do egzaminu CFA czytaj dalej...

Promocje

Przygotowaliśmy dla Państwa nie tylko profes­jonalne szkolenia, ale również cztery promocje:

 • Bądź najlepszy – do zdobycia
  nawet 3500 zł
 • Zniżki studenckie
 • Zniżki grupowe
 • Drugie i trzecie szkolenie do 50% taniej

Chcesz dowiedzieć się jak działa każda promocja, czytaj dalej...

Najwyższa jakość

Ponad trzy lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminów państwowych pozwoliły nam na wypraco­wanie efek­tywnego i uniwersalnego sytemu szkoleń opartego na formie warsztatowej oraz interakcji wykładowcy z uczestnikami kursów.

Wyróżniają nas:

 • Gwarancja zdania
 • Doświadczenie – przeprowadziliśmy m.in.
  21 edycji kursu maklerskiego oraz 7 edycji kursu na doradcę inwestycyjnego
 • Zajęcia w małych grupach - maksymalnie 10 osobowych
 • Indywidualne podejście do każdego uczest­nika kursu
 • Możliwość bezpłatnych konsultacji po zakoń­czeniu kursu do czasu najbliż­szego egzaminu
 • Atrakcyjne ceny i promocje

Ponadto:

 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat
 • Podpowiemy Ci jak zdać
  poszczególne egzaminy
 • Stawiamy na praktykę oraz
  na zrozumienie teorii
 • Podczas zajęć rozwiązujemy orygi­nal­ne zada­nia z egzaminów z lat ubieg­łych
 • U nas napiszesz egzamin próbny

Oferta szkoleń

Na­sze szko­le­nia to nie tyl­ko kurs mak­ler­ski, kurs na do­rad­cę in­wes­ty­cyj­ne­go i szko­lenia przy­goto­wujące do egza­minu CFA®. Oprócz te­go re­ali­zu­je­my mnie­jsze wee­ken­do­we mo­du­ły edu­ka­cyj­ne:

Dodatkowo na zamówienie organizujemy szkole­nia zamknięte dotyczące zagadnień rynku finan­sowego i kapita­łowego oraz indywidualny tutor­ing dla osób niemogących skorzystać z weeken­dowej oferty naszych kursów.

Przykładowa tematyka szkoleń zamkniętych:

 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Ocena opłacalności projektów inwes­tycyjnych
 • Ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stoso­waniem instrumentów pochod­nych, np. opcji w przypadku ekspor­terów

Osoby oraz firmy zainteresowane powyż­szymi propozycjami prosimy o kontakt.